ARCADIS

ARCADIS jest jedną z największych firm doradczych i inżynierskich na świecie. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie infrastruktury, środowiska i budownictwa. Koncentruje się na projektach służących poprawie mobilności, równowagi środowiskowej i jakości życia. ARCADIS opracowuje, wdraża i realizuje projekty dla firm i administracji publicznej. Zatrudnia około 14 tysięcy pracowników. Osiąga ponad 1,7 mld euro przychodu (2008). Firma jest obecna na rynkach Europy, USA, Ameryki Południowej i Azji.

 

Szukaj

ARCADIS na świecie


 
Raport Roczny 2008Skoncentrowani na trendach rynkowych

Wiedza i doświadczenie naszych inżynierów i ekspertów, nasze projekty i usługi w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska i budownictwa służą rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, wyższej jakości życia ludzi i całych społeczeństw. Nowe tendencje na rynku i zmieniające się potrzeby powodują stały wzrost zapotrzebowania na nasze usługi. Rozwój mobilności wymaga wysokich inwestycji w infrastrukturę i transport publiczny. Rosną potrzeby przyjaznej zabudowy mieszkalnej, komercyjnej i przemysłowej, uwzględniającej normy środowiskowe i zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Rewitalizacji wymagają centra miast i obszary poprzemysłowe. Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi i zapobieganie zmianom klimatycznym stają się koniecznością. Swoim działaniem chcemy wspierać inwestycje i rozwijać infrastrukturę z uwzględnieniem potrzeb i w równowadze do środowiska społecznego i przyrodniczego. Równowaga jest naszą naczelną zasadą – pomiędzy środowiskiem zagospodarowanym a naturalnym, pomiędzy bieżącymi oczekiwaniami a potrzebami następnych pokoleń.

Programy specjalne
 
 

Info prasowe


 
Przegląd Roczny 2008